Általános Szerződési Feltételek

A jelen szerződés (a továbbiakban ÁSZF) rendelkezései irányadó mindazon kérdésekben

amelyeket
– a Csekőné Szabó Anikó, egyéni vállalkozó (Székhely: 5561, Békésszentandrás, Bagi Alajos utca 15,

adószám: 67533002-1-24, nyilvántartási szám: 50372692) Továbbiakban Képző
– a képzésen ténylegesen részt vevő természetes személy vagy személyek, továbbiakban együtt Résztvevő
– valamint – ha a Résztvevőtől eltérő – a képzést megrendelő és annak költségeit viselő személy továbbiakban Költségviselő a továbbiakban együtt, mint a Felek közti egyedi képzési szerződésre irányuló, visszaigazolt és elfogadott megrendelés nem szabályoz. Az Egyedi Szerződés és az ÁSZF – annak mellékleteivel együtt – egy egységet képez, együtt értelmezendő, azzal, hogy esetleges ellentmondás esetén az Egyedi szerződés rendelkezési irányadók. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A.) KONTAKT KÉZPZÉSEK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A kontakt képzési, amennyiben kontakt formában kerül rá sorszerződés tárgya:
A Képző a Résztvevő megbízásából külső képző intézményként, saját képzési program alapján megvalósuló, iskolarendszeren kívüli általános felnőttképzést, illetve tanfolyamokat és kurzusokat szervez. A Felek tudomásul veszik, hogy a Képzőnek a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Tv 20. § (1) bekezdése alapján a Résztvevővel felnőttképzési szerződést kell kötnie. A Képzési szerződés aláírásával Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a képzésen részt vesz. A Felek rögzítik, hogy a képzés eredményesességére a Képző nem vállal kötelezettséget, mivel a tudás elsajátítása a Résztvevő képességein, hozzáállásán és- egyes képzések esetén – a csoport minőségén (együttműködési képesség stb) is múlik.

A kontakt képzési szerződés tartalmazza:

A képzés
o nevét
o amennyiben van kódjait
o típusát
o formáját (egyéni, csoportos, elméleti, gyakorlati)
o helyszínét
o óraszámát
o tervezett kezdési és befejezési dátumát

o a képzéssel esetlegesen megszerezhető dokumentumok megjelölését
o vizsgaköteles képzés esetén a Képző által javasolt, előírt vizsgaszervezőintézmény megjelölését
o és a jelentkezők minimális és maximális létszámát
– Amennyiben a szerződés a résztvevők minimális számára vonatkozó adatot tartalmaz, akkor a Képző fenntartja a jogot, hogy a képzést az ott megjelölt jelentkezői létszámmal nem indítja, mely esetben a Résztvevő automatikusan a legközelebbi induló kurzusba kerül felvételre. Képző a kurzus ezen okból történő későbbi indulásával összefüggésben mindennemű felelősséget kizárja. Ha megfelelő
számú Résztvevő hiányában a képzés nem indul el és a Résztvevő a legközelebb  induló kurzuson való részvételi szándékát kifejezetten visszavonja, akkor a már befizetett díjat a Képző visszafizeti.- A kontaktképzést a Képző a Résztvevő által elérhető képzési program alapján tartja

A képzés díja, fizetés
A résztvevő az őt terhelő díjat köteles megfizetni a Képző részére. A képzés díjának
összegét, a fizetési módját, esedékességét A részvételi díjat a Résztvevő köteles a kontakt képzés megkezdése előtti napig rendezni.

Amennyiben a kontakt tanfolyam foglaló köteles a képzés díjából levonásra kerül és lemondás esetén nem fizetendő vissza.

Elállás:
A képzés lemondása csak írásban és csak a tanfolyam kezdetét megelőzőenlehetséges, valamint átruházható más természetes személyre.

Ütemezett kurzus esetén
Lemondás esetén fizetendő:
– a tanfolyam kezdetét megelőző legalább 5 nappal közölt elállás esetén – nincs fizetési kötelezettség.
– A tanfolyam kezdetét megelőző 5-3 nappal közölt elállás esetén – a képzés díjának 50%-a
– A tanfolyam kezdetét megelőző 48 órán belül közölt elállás esetén (ideértve azt is, ha a Résztvevő minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól) – a képzés díjának 100%-a.

– Amennyiben a képzési jegyzet átvételét követően a résztvevő lemondja a képzést az alábbi esetek állnak fent:
a.) a csomag nem sérült, vagy kibontott a résztvevő lemondás esetén köteles a Képző számára visszajuttatni.
b.) amennyiben a csomag kibontásra került már a lemondás idejében és még a képzés nem kezdődött el, abban az esetben a képzési díj 50%-val felel a Résztvevő
c.) amennyiben a csomag kibontásra került már a lemondás idejében és a képzés első napján részt vett a Résztvevő, abban az esetben a képzési díj 100%-val felel.

Egyedi mérlegelés alapján, amennyiben a részvételre való képesség hiánya igazolt (ilyen igazolás céljára szolgáló dokumentum lehet különösen: rendőrségi, bírósági, orvosi, kezelőorvosi, háziorvosi igazolás, betegségről készült lelet, kórházi zárójelentés) , a Képző a jelen pont szerinti fizetési kötelezettség alól a Résztvevőt részben vagy egészben mentesíti.

Részvétel és a megengedett hiányzás mértéke, túllépésének következménye:
– A Résztvevő vállalja, hogy aláírásával igazolja a részvételét a képzési alkalmakon. A hiányzás megengedett mértéke a képzés óraszámának 20%-a. A megengedett hiányzás túllépése esetén a Képző az adott Résztvevő vonatkozásában a Képzési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, mely esetben az addig esedékessé vált, illetve ezen felül időarányosan járó képzési díj a Képzőt illeti meg. Vizsgaköteles képzés jelen pont alapján történő felmondása esetén az adott Résztvevő vizsgát nem tehet.
– A 4. pont szerinti egyedi mérlegelés alapján a Képző lehetővé teszi, hogy az adott Résztvevő a soron következő, megegyező tartalmú képzésen részt vegyen a már kifizetett képzési díj teljes vagy részleges beszámítása mellett.

A képzés lezárása:
Ha a képzés nem vizsgaköteles, akkor a képzés elvégzéséről a Képző látogatási igazolást oklevél formájában állít ki. A kiállítás feltétele az 5. pontban foglaltak teljesítése.
Vizsgaköteles képzés esetén a képzés által elnyerhető oklevél és kreditpont megszerzésének feltétele a rá hatályos jogszabályok szerinti szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képző a képzés során a teljesítményét értékelni és ellenőrizni jogosult és egyben köteles az imént hivatkozott szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározottak szerint, írásban vagy szóban a képzés alatt a Képző által szervezett vizsgán.

Bizalmasság
A felek a képzési szerződésben foglaltakat bizalmasan kezelik, és nem hasznosítanak a képzés során tudomásukra jutott bizalmas üzleti információt.

Adatkezelés
A Résztvevő a Képzési szerződés aláírásával és elfogadásával hozzájárul adatainak a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI TV 28 § szerinti nyilvántartásához. Az adatkezelés részletes szabályait tartalmazza. A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatokat – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – harmadik személy számára csak a Résztvevő írásbeli hozzájárulásával adja ki.

Panaszkezelés és együttműködés
A résztvevő észrevételeit, panaszait a Képző ügyfélszolgálatán telefonon, e-mailben az alábbi elérhetőségeken jelezheti:
Telefon: +36-20-296-9155
Email: zandaka.elmeny@gmail.com

A kontakt képzési szerződés megszűnésének esetei:
– a szerződés megszűnik a képzés teljesítésével
– a szerződés megszűnik, amennyiben a Résztvevő bármely oknál fogva a tanfolyamból kilép a befejezése előtt.
– A képző azonnali hatállyal felmondja a szerződést:
o az adott Résztvevő vonatkozásában.
o A résztvevő ismétlődő vagy súlyos fegyelemsértése esetén az adott  Résztvevő vonatkozásában.
o A résztvevő Károkozó magatartása, mulasztása esetén az adott Résztvevő vonatkozásában
o 30 napon túli fizetési késedelem esetén.

Egyéb rendelkezések:
– A képző kijelenti, hogy a képzés során Résztvevő részére, időleges használat (tanulás, gyakorlás) céljára átengedett tananyagot szerzői jogi műveknek minősülnek, amelyek felhasználásara a Képző és megbízott oktatói rendelkeznek jogosultsággal.
A résztvevők rendelkezésére bocsátott tananyagok másolása, harmadik személynek történő átadása, nyilvánosságra hozatala, értékesítése, forgalmazása, átdolgozása tilos, melynek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül
– A Képzési szerződést a Képző köteles öt éven át megőrizni és az abban foglalt, továbbá a képzéssel összefüggő egyéb személyi adatokat a vonatkozó jogszabályok keretei között kezelni.
– A képzési szerződést a Felek kizárólag írásban módosíthatják és szüntethetik meg, és az azzal kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességi kelléke azok írásba foglalása.
– A felek megállapodnak abban, hogy minden Képzési szerződésből fakadó közlést a felek a másik fél jelen szerződésben meghatározott címére intézve jogosultak és egyben kötelesek megtenni.
– A felek megállapodnak abban, hogy a képzési szerződéssel kapcsolatos esetleges jövőbeli jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére pedig kikötik a Szarvasi Járásbíróság kizárólagosilletékességét.

B.) Az online képzési szerződés

A szolgáltató külön kurzusok szerint biztosítja a különböző tananyagokat a Felhasználóknak. A leckék tartalma a www.akademia.zandaka.hu oldalon megtekinthetőek az regisztráció és a sikeres fizetés után.  

A szerződéskötés, regisztráció folyamata:

a.) A kurzus kiválasztása.
b.) Regisztráció
c.)Fizetési mód kiválasztasa, fizetés (utalás esetén, az utalási összeg beérkezését követő 48 órán belül hozzáférhetőek a tananyagok, bankkártyás és Stripe fizetés esetén azonnal.)

A szerződés létrejötte:
A megrendelés kitöltése és elküldése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. A Felhasználó és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF- ben foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. A Felhasználó pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.

Felhasnáló jelen ÁSZF feltételeit a regisztráció során tett írásbeli nyilatkozattal (checkbox) fogadja el.

Az Felhasználó jogai és kötelezettségei

A Felhasználó jogosult az általa megrendelt Online kurzus személyes célú használatára, a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott rendelkezésre állása mellett.

Felhasználó jogosult a szerződés tárgyát képező Online kurzussal kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni telefonon, vagy írásban a regisztrációkor megadott e-mail címről beérkező üzenet útján.

Felhasználó köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiak szerint:

 • bankkártyás fizetés – azonnal
 • átutalás a díjbekérő kiállítását követő 8 napon belül.
  Csekőné Szabó Anikó
  1040 2245 5052 6787 8671 1009
  K&H Bank

A megrendeléssel tudomásul veszem, hogy Csekőné Szabó Anikó egyéni vállalkozó . (székhelye: 5561 Békésszentandrás, Bagi Alajos utca 15..) adatkezelő által a https://akademia.zandaka.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Stripe, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stipe Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: Adatvédelem (stripe.com)

A felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges  felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására,  megőrzésére. A felhasználó a felhasználói nevét és jelszavát  továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé  tenni nem jogosult. Amennyiben felhasználó e jogok gyakorlását  másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik  személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé  teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem  következett volna be. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a  Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a  szerződés azonnali hatályú felmondására.

Felhasználó  hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott e-mail címre az adott kurzushoz kapcsolódó változásokról.  Felhasználó jogosult az zandaka.elmeny@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatás megtiltani.

Természetes  személy Felhasználó tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával  kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak az ÁSZF-ben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

Szolgáltató  köteles biztosítani a Felhasználó által a megrendelőlap során megrendelt kurzust az akademai.zandaka.hu oldalon a szerződés kötéstől számítva legalább 1 évig.

A Szolgáltató a megrendelés teljesítésének napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató  érdekkörében felmerült okból nem használható  rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Felhasználó nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik.

A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben a Felhasználó által igényelt kurzus felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy-vagy személyiségi jogainak megsértése).

A  Szolgáltató köteles a kurzusokat karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető  legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

A  Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. 

A  Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének  bővítésére, amelyről nem köteles a felhasználótt értesíteni.

Szolgáltató  fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a  regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg a szolgáltatást felfüggessze. A Felhasználó e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Felhasználót, hogy a Szerződés  teljesítéséhez a Felhasználó alábbi adatait kezeli: természetes  személycsaládi és utóneve, állandó  lakcíme, telefonszáma, e-mail címe. 

A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, az Felhasználó azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap.

A Felhasználó adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel. A Szolgáltató Felhasználó adatait kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja. A Felhasználó az adatkezeléshez az ÁSZF-ben tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

 A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

A Szerződés megszűnik:

 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
 • nem  természetes személy Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével, de lehetőség van átváltani magánszemély profilra, így a képzések elérései megmaradnak
 • természetesen  személy esetén a Felhasználó halálával;
 • felek közös megegyezésével,

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződés  kötést megelőzően az akademia.zandaka.hu oldalon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) eleget.

Elállási/Felmondási  jog

A megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg a kurzus valamelyik anyagát meg nem nyitotta a Felhasználó (a rendszeren belül látszik). Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni!

„A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján 

A Szolgáltató, illetve a Felhasználó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi. 

Különös tekintettel abban az esetben, mennyiben a Felhasználó az ÁSZF-ben írt rendelkezéseit nem tartja meg.

A Szolgáltató, illetve a Felhasználó az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

A Szolgáltató, illetve a Felhasználó postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza.

Egyéb rendelkezések

A  Szolgáltató az ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatás kurzusok használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF-ben megjelölt  szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. A Felhasználó a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását tudomásul veszi.

Szolgáltató  tájékoztatja a Felhasználót, hogy a www.akademia.zandaka.hu oldalain található képek, videók, szövegek, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

A  Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik. 

A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással  együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés  úton történő megoldást részesítik előnyben.

Jelen  ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit az www.akademia.zandaka.hu oldlaon jól látható módon köteles elhelyezni.

Vis major

Egyik  fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség  teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén  kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen  körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa,  tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal  felmondani.

Vis  Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség  szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

A  teljesített szolgáltatás számlájának kiegyenlítése alól a  Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

C. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

www.zandaka.hu honlap

3. Rendelési információk

A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg, futár által történő házhoz szállítással vagy személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel.

A termékek árai nem tartalmazzák a szállítás díját

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, a Szállítási feltételek menüpont alatt megtalálható.

A weboldalon felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

A rendelés menete

A. A megrendelendő termékkel kapcsolatos adatokat a mellékelt űrlapon kitölti.

B. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével.

Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy Megrendelés lezárva visszaigazolást. A termék kiszállítására csak ezt követően kerül sor..

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon / 8:00 történik 16:00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva a raktáron lévő termékek esetében 2 – 3 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, úgy a beszerzési helyétől függően 2-3 hét.

Cégünk nem vállal felelősséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetőinek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt termék fizetésének módja

• Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a következő e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a számla sorszámát, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.

• Személyesen történő teljesítés: Ez esetben Ön az üzemeltető székhelyén/telephelyén forintban fizeti meg a termék vételárát, vagy készpénzben.

• Utánvéttel történő teljesítés: Az MPL futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.

• Utánvéttel fizetés esetén a megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítőnek kell kifizetni.

 A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Házhoz szállítás díjszabása

 • • Rendelés házhoz szállítás díja: 2370Ft.
  utánvéttel: 3020 Ft
 • Mpl csomagautomatába előre utalást követően: 1295 Ft
  • Utánvételes megrendelés esetén a szállítási költség minden esetben: 1945 Ft

Szállítási határidő

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 2-3 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 2-3 hét.

Házhoz szállítási információk

Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a most megjelölt napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény ellenértékének és a szállítási díjnak, valamint az utánvétel díjának a futár részére való teljesítését.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén az üzemeltető adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Elállás joga

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek házhoz szállítás esetén a futártól való átvétel napját, bolti átvételnél az átvétel időpontját értjük. Az elállási határidő a kézhezvételtől számított 14 nap elteltével jár le. Elállás esetén a vásárló az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl. postán, faxon, elektronikus úton küldött levél formájában) az alábbi címre: Csekőné Szabó Anikó Cím:5000, Szolnok, Boldog Sándor István krt. 35 1/1. E-mail: elmenytanulas@gmail.com

A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Elállás esetén a vásárló a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén köteles visszaküldeni a Csekőné Szabó Anikó 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 35 1/1. szám alatti címére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő előtt elküldi a terméket. A kifizetett vételárat és a szállítási költséget visszatérítjük az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül, vagy amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatja, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. A visszatérítés átutalással történik. Szállítási költséget a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a Fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Eladóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Fogyasztó kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Fogyasztó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést az Eladó nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Fogyasztó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Fogyasztó a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Fogyasztónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet az Eladóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). Az Eladó csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Fogyasztó a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék az Eladó üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Fogyasztót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni,az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell,00 hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

Adatkezelés

Az üzemeltető a weboldal a termék megrendelések használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben alvállalkozója számára. (Pl: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése, illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató  és a Felhasználó kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen  jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a  képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses  kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses  kötelezettségeiket teljesítsék.

A  jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország  jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999.  évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

Felek  esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik.  Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Szarvasi Járásbíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Budapest, 2023.08.01.