Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezető
Csekőné Szabó Anikó, egyéni vállalkozó tájékoztatja Önt a Zandaka-
Hatékonyság és Élmény Akadémia képzéseivel és szolgáltatásokkal kapcsolatos
személyes adatok kezelés körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme
érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.
A jelen tájékoztató az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint
járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:
– 2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet)
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII törvény
– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény
– A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény

2. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
adat, online azonosító vagy természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható

adatkezelés: a személyes adatokon vagy az adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így
gyűjtés, rögzítés, rendszerzés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhető tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében a személyes adatokat
kezeli.

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogellenes közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.

3. Az adatkezelő
3/1. Az adatkezelő Csekőné Szabó Anikó egyéni vállalkozó (továbbiakban adatkezelő) adószáma:
67533002-1-24, nyilvántartási száma: 50372692, Székhelye: 5561 Békésészentandrás,

Bagi Alajos utca 15.

telefon 20/296-9155,

e-mail címe: zandaka.elmeny@gmail.com

3/2. Tudáspiac

Panosys Kft.
Székhely:7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 6 B.
Cégjegyzékszám:14-09-311787
Bejegyző bíróság:Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám:23484191-2-14
Email cím:support@tudaspiac.hu

3/3. Számlázz.hu

KBOSS.hu Kft. 
Székhely. 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám:01-09-303201
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Adószám: 13421739-2-41 
Email cím:info@szamlazz.hu

 

3/4. Tárhely szolgáltató

Rackforest Zrt. 
Székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. emelet B05001
Cégjegyzékszám:01-10-142004
Adószám:32056842-2-41
Email címinfo@rackforest.hu

3/5. Csomagszállító

CoParcel Kft.
Székhely: 2645 Nagyoroszi, Kertész utca 36 3/2
Cégjegyzékszám: 12 09 011866
Adószám: 14356517-2-12

3/6. GLS
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Europa utca 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Email cím: adatvedelem@gls-hungary.com

3/7 Foxpost Zrt.
Széhely: 3300 Eger, Maklári út. 119.
Cégjegyzékszám: 25034644-2-10
Adószám: 25034644-2-10
Email: info@foxpost.hu

3/8 MPL
Magyar Bambusz Kft.
Székhely: 8152 Kőszárhegy, Petőfi utca 4.
Cégjegyzékszám: 07 09 024946
Adószám: 24901929-2-07

4. Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen,valamint az érintett
számára átlátható módon kell végezni.
A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű
célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából
megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell
korlátozódniuk.
A kezelt adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.. Minden
ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok
megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét is
ideértve.

5. Az érintettek köre
Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által szervezett képzések résztvevői, a
weboldalt meglátogató személyek, a hírlevélre feliratkozók, a weboldalon képzést
vagy online tartalmat megrendelők, a online coachingot kérők, a weboldalon keresztül
az adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődők, a weboldalt a facebookon kedvelők,
feliratkozók
6. Az adatkezelés célja
7.1 A hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés célja a hírlevél küldés szolgáltatás
biztosítása, beleértve a kedvezményekről, az adatkezelő termékeiről szolgáltatásairól
való tájékoztatás.

7.2 A regisztrált felhasználók esetén az adatkezelés célja a hirdetési adatok rögzítése
és tárolása, valamint feltüntetése a weboldalon.
7.3 Tanfolyam megrendelés esetén az adatkezelés célja a megrendelés rögzítése,
visszaigazolása, a megrendelés teljesítése ( a tanfolyam típusától függően online
vagy helyszíni teljesítéssel)
A telefonszám megadása esetén a telefonszám kezelésének a célja a tanfolyam
megrendelésével és teljesítésével kapcsolatos egyeztetés, kapcsolattartás.
A számlázási nevet, címet, adószámot az adatkezelő a számlázáshoz kezeli.
7.4 A weboldalon keresztül kért online coaching esetén az adatkezelés célja a
coachingra vonatkozó megrendelés rögzítése, visszaigazolása, a coaching
teljesítése.
A számlázási nevet, címet, adószámot az adatkezelő a számlázáshoz kezeli.
7.5 A weboldalon keresztül történt érdeklődés az adatkezelés célja az érintett
tájékoztatása az őt érdeklő szolgáltatásról.
A weboldalon elhelyezett facebook plugin használata során az adatkezelés célja.,
hogy az érintett számára biztosítsa az oldalt kedveltként való megjelölhetőségét, és a
feliratkozást.
7. Az adatkezelés jogalapja
7.1 A hirlevél szolgáltatás az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes
hozzájárulása (rendelet 6.cikk 1.bek. a. pont) Az e-mail cím kezelésére az
adatkezelő ektv.13/A § alapján jogosult, mivel ez az adat a szolgáltatás
nyújtásához elengedhetetlen.
7.2 A tanfolyam megrendelése és az előfizetői regisztráció esetén az érintetett
ügyfelek adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja a rendelet 1. bekez.b.
pontja és az ektv 13/A §. Ezen adatok a szolgáltatás létrejöttéhez és
teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatok nélkül a szolgáltatási szerződés nem
jöhet létre és nem teljesíthető A számlázási név, cím és adószám a megrendelt
szolgáltatásról szóló számla kiállításához szükségesek.
7.3 A weboldalon keresztül kért online coaching az érintett megrendelő neve, e-mail
címe, a probléma leírása, számlázási név, cím, a megrendelt tanácsadás
megjelölése tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk 1. bek. b.
pontja és az ektv 13/A §. Ezen adatokat a tanácsadásra vonatkozó szerződés
létrejöttéhez és a tanácsadás teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatok nélkül a
tanácsadásra, coachingra vonatkozó szerződés nem jöhet létre és nem
teljesíthető. (A megrendelő nem tudja leadni a megrendelését, az Adatkezelő
nem tud számlázni és teljesíteni a megrendelt szolgáltatást) A telefonszám és az
adószám az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adószám annak
megadása esetén a számlán kerül feltüntetésre
7.4 A weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén megadott adatok esetén az
adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
7.5 A weboldalra látogatók készülékére települt sütik esetén az adatkezelés jogalapja
– olyan sütik esetén, melyek a weboldal működéséhez, a weboldalon nyújtott
szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek ektv 13/a§
rendelet 6 cikk 1 bek. b. pontja
– olyan sütik esetén, melyek kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal
weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják, az
érintett önkéntes hozzájárulása rendelet 6 cikk 1 bek. a. pontja

A facebook plugin használatával kapcsolatban az adatkezelés jogalapja ektv
13/a§ rendelet 6 cikk 1 bek. a. pontja
7.6 Az adatkezelő az érintett adatait akkor is kezelheti, ha ez jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek
személyes adatok védelmét teszik szükségessé. ektv 13/a§ rendelet 6 cikk 1 bek.
f. pontja. Ilyen eset lehet, ha az adatkezelőnek az érintettel szemben követelése
áll fenn.
8. Az adatkezelés időtartama
8.1 A hírlevél szolgáltatás során kezelt adatokat az adatkezelő addig kezeli, amíg az
érintett a hírlevél szolgáltatásról le nem iratkozik vagy az adatai törlését nem kéri.
8.2 A weboldalról történő képzés, szolgáltatás, online coaching, az adatkezelő addig
kezeli, ameddig a megrendelés, a tanácsadás teljesítéséhez szükséges. Az
adatkezelő az adatokat a teljesítéstől számított 1 év elteltével automatikusan törli,
kivéve a 9.3-as bekezdésben foglaltak.
8.3 Amennyiben az érintett adatai szerepelnek számlán az adatkezelő a számvitelről
szóló 2000. évi C törvény 169. § alapján e bizonylatokat köteles 8 évig megőrizni.
Azokat az adatokat, amelyek az adózáshoz kapcsolódó iratokon szerepelnek pl
megrendelésen, szerződésen – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL tv. 78.§
alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a
halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell
megőrizni.
8.4 A weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén kezelt adatokat az adatkezelő
addig kezeli, amíg az érintetteknek a tájékoztatást megadja. Az adatkezelő ezen
adatokat legkésőbb 1 év elteltével automatikusan törli, kivéve ha az érintett ismét
megkereste az adatkezelőt. Ismételt megkeresés esetén az adatkezelő a
személyes adatot a tájékoztatás teljesítésétől számított legkésőbb 1 évig kezeli.

9. Az adatokhoz hozzáférők (címzettek) köre:
A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Adatkezelő erre felhatalmazott
munkatársai,vele szerződéses viszonyban álló beosztottjai, akik feladatának
ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges, továbbá az
Adatkezelő vezető tisztségviselője és annak helyettese.
Személyes adatokat harmadik személynek kizárólag adatfeldolgozás céljából adunk
át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az
adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles
megőrizni és tárolni.
9.1 Az adatkezelő a google blogspot és annak analizáló funkcióját használja, amely
az információkat gyűjti és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a
látogatók egyedi azonosítói nélkül. Ez a szolgáltatás sütiket használ, amely az
érintett informatikai eszközére feltelepítésre kerülnek. A sütik által gyűjtött, a
weboldal használatára vonatkozó adatok a Google LLC, mint adatfeldolgozó
szerverén kerülnek tárolásra.

A facebook plugin használatával kapcsolatos adatkezelés az adatfeldolgozó a
Facebook Inc. 1 Hacker way, Menlo Park, California 94025, USA
9.2 Az adatkezelő részére könyvelési szolgáltatást nyújt a Baksáné Tímár Judit
7027 Paks, Hegy utca 78. A könyvelési szolgáltató részére továbbításra
kerülnek a kiállított számlák, amelyek adattartalmát a szolgáltató
adatfeldolgozóként kezeli.

10. A weboldalon használt sütik (cookie-k)
A süti egy olyan szövegből álló információsor, amelyet a weboldal az érintett
felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű
fájlba továbbít. Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak, domain-nek
tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a nevét, amelyről
a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét, és egy
véletlenszerűen létrehozott számot.
A weboldal által használt sütik többféle célt szolgálnak. Egyes sütik az oldal
működéséhez technikailag szükségesek, mivel ezek nélkül az oldal és annak
alapvető funkciói nem lennének használhatók. Egyes sütik megkönnyítik a weboldal
használatát, így meghatározott ideig megjegyzik a látogató műveleteit és személyes
beállításait, így a látogatónak nem kell azokat újra megadnia minden újabb látogatás
alkalmával, vagy mikor az egyik oldalról egy másikra navigál. Vannak olyan sütik,
amelyek a weboldal teljesítményének növelését szolgálják, azáltal, hogy
információkat gyűjtenek és jelentést készítenek a weboldal használatára vonatkozó
statisztikai adatokból. Egyes sütik hirdetési célokat szolgálnak, azáltal, hogy a
látogatókat leginkább érdeklő hirdetések megjelenését segítik elő.
– Munkamenet, session sütik: olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az
érintett látogató internetes böngészőjének cookie-állományában, amíg nem
hagyja el a weboldalt, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával
automatikusan törlődnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók
használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az
oldalon, funkcióban vagy a szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését
– Használatot támogató sütik: arra szolgálnak, hogy a weboldal megjegyezze,
hogy a felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a weboldalt.
Ennek célja, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újból megadnia. A
preferenciákat tároló sütikben lévő adatok nélkül honlapunk kevésbé
gördülékenyen tud működni.
– Teljesítményt biztosító, statisztikai sütik: olyan sütik, amelyeket arra szolgálnak,
hogy segítségükkel az Adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók
hogyan használják a Weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen
munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott
a munkamenet. Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja, amely
sütik használatával információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal
használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E sütik használatának célja,
hogy az Adatkezelő képet kapjon a Weboldal használatáról, és tovább tudja
fejleszteni, felhasználóbarát élményt tudjon biztosítani a látogatóknak.
– Hirdetési, marketing sütik: ezek a sütik arra használhatóak, hogy az érintett
látogató számára érdekes hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldal, illetve saját
marketing megjelenésének eredményességét növelje. Az e funkcióba tartozó
sütik például megjegyezhetik a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők
hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a

hirdetők webhelyein tett látogatásait, és ezen adatok elemzésével segítenek a
megfelelő hirdetések megjelenítésében.
12. A személyes adatok biztonsága
Az Adatkezelő az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő
intézkedésekkel) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek
részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét.
Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

13. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek
Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, ön
jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok
kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az ön rendelkezésére bocsátja. A
további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű
díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles
körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön
másként kéri.
A személyes adatot törölni kell, ha:
 a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az
adatkezelés ellen;
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
 ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
 az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
 ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:
 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az ön jogaira és
szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja önt az adatvédelmi
incidensről.
A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz (Csekőné Szabó Anikó,
5561 Békésszentandrás Bagi Alajos utca 15. Telefon: +36202969155, e-mail cím:
zandaka.elmeny@gmail.com.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem
beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott
intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja önt. Ha ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ön azt másként
kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés
elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés
kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni,
amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.:
5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.
Az Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük,
forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

Budapest, 2023.08.01.